Thumb 98bb59c5e3aa8f4fe9e5503898673ab23c86e246
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Annefleur Teeuwen

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat ZOA belangrijke projecten heeft in erg moeilijke landen zoals Afghanistan en Zuid Soedan waarmee direct levens gered kunnen worden. Zonder de projecten van ZOA, zoals voedselhulp, kunnen veel families de moeilijke omstandigheden van hun landen niet overleven. Als bewoners van rijk Nederland kunnen wij een verschil maken, wij kunnen iets bijdragen aan de wereld om ons heen.

24

donaties

€ 330

ingezameld