Thumb 5d786d66b30e8beff3bebbcebc00db90047bd4c2
Be0bc141adb3fd46a5d4952dc96dbffccc88eaa7

Hilda Leeffers

Ik collecteer omdat:

Uw bijdrage dringend nodig is !
ZOA wil er zijn voor mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlog of natuurgeweld. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw..

2

donaties

€ 10

ingezameld